profile

जैमिनी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कुश्मिसेरा, बाग्लुङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2080-02-22

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2023
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ